ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 1.2 – december 2024

Deze Algemene Voorwaarden van Grand Cols Cyling Tours zijn gebaseerd op de Model Reisvoorwaarden van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisatie (VvKR), zijn van toepassing op alle reizen en reisdiensten die Grand Cols Cycling Tours aanbiedt en mogen niet (deels) door andere organisaties gebruikt worden.

Algemene Voorwaarden Grand Cols Cycling Tours

Artikel 1 – Definities

 • Boeking: ondertekening van de Overeenkomst door Reiziger waarna de Overeenkomst tussen Organisator en Reiziger tot stand komt.
 • Boekingsbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Boeking door Organisator.
 • Boekingsformulier: formulier bij de Offerte dat Reiziger invult en retour stuurt om zijn/haar/diens persoonsgegevens, voorkeuren en bijzondere vereisten aan Organisator kenbaar te maken.
 • Offerte: de aanbieding van Organisator met betrekking tot de Reis.
 • Organisator: Grand Cols Cycling Tours ingeschreven onder KvK-nummer 91737923.
 • Overeenkomst: document met de tussen Organisator en Reiziger schriftelijk vastgelegde en door Reiziger ondertekende afspraken met betrekking tot de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.
 • Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
 • Reis: een Pakketreis of een enkele Reisdienst.
 • Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, bagagevervoer, accommodatie en excursies.
 • Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..
 • Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;
 • Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
 • Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Grand Cols Cycling Tours.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen.
 • Werkuren: 09.00 – 17.00 uur Nederlandse tijd (MGT+1) op Werkdagen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1       Pakketreizen

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen.

2.2       Reisdiensten

De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op Reisdiensten die geen onderdeel uitmaken van een Pakketreis. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator.

2.3       Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1       Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de Offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Bij eventuele tegenstellingen prevaleert de informatie in de Offerte. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2       Vrijblijvend aanbod

Het (definitieve) aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator.

3.3       Het Boekingsformulier

Indien de Reiziger op basis van de Offerte interesse heeft om aan de Reis deel te nemen, vult Reiziger het Boekingsformulier in om zijn/haar/diens persoonsgegevens, voorkeuren en bijzondere vereisten aan Organisator kenbaar te maken.

3.4       De Overeenkomst

De Organisator stelt een Schriftelijke Overeenkomst op met een definitief aanbod. Hierin zijn het aanbod uit de Offerte, de door Organisator geaccepteerde voorkeuren en bijzondere vereisten van de Reiziger uit het Boekingsformulier en de op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, et cetera) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verwerkt. Bij eventuele tegenstellingen prevaleert de informatie in de Overeenkomst. Organisator deelt de Overeenkomst met de Reiziger.

3.5       De Boeking

De Boeking komt tot stand zodra de Reiziger de Overeenkomst ondertekend retour stuurt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.

3.6       Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.

3.7       Voorkeuren

Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk in de Overeenkomst heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.8       Bijzondere vereisten

Indien de Reiziger in het Boekingsformulier medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. Aan bijzonder vereisten die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk in de Overeenkomst heeft bevestigd aan de bijzondere vereisten te voldoen. De Organisator kan in de Overeenkomst een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven bijzondere vereisten.

3.9       Bevestiging van de boeking

De Organisator stuurt na de Boeking van de Reis en de controle van beschikbaarheid een Boekingsbevestiging.

3.10     Herroeping door reiziger

Een Boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.11     Meerderjarigen

De persoon die (al dan niet namens een organisatie) de reis boekt en alle Reizigers die deelnemen aan de Reis dienen meerderjarig te zijn.

3.12     Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Reiziger die voor andere Reizigers de Boeking (heeft) verricht, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De Boekingsbevestiging, de Overeenkomst, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de Boeking (heeft) verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers door te geven in het Boekingsformulier. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers de Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de Reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen. 

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door de Organisator

4.1       Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2       Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, et cetera. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de Boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.

4.3       Reisbescheiden

De reisbescheiden (routeboek et cetera) worden uiterlijk 14 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 14 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen op de hoogte te stellen.

4.4       Verzekeringen

De Organisator verplicht de Reiziger tijdens de Reis te beschikken over een passende reisverzekering, zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering met een passende dekking. Een fiets- en annuleringsverzekering (eventueel met dekking bij sportblessures) wordt met klem aangeraden.

4.5       Garantieregeling

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Organisator gebruik van de garantieregeling VZR Garant (http://www.vzr-garant.nl). Reiziger kan dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Organisator niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger

5.1       Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor de Boeking verstrekt de boekende Reiziger in het Boekingsformulier alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2       Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling

6.1       Aanbetaling

De aanbetaling bedraagt 20% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de Boeking door Organisator te zijn ontvangen.

6.2       Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij Boeking binnen 60 dagen voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de Boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

6.3       Verzuim en rente

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De Organisator verstuurt in dat geval een Schriftelijke aanmaning met een nieuwe uiterste betalingstermijn.

6.4       Incassokosten

De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de nieuwe uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5       Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de Reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 bij de Reiziger in rekening brengen.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling

7.1       Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien – op kosten van de Reiziger – nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.

7.2      Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder eventuele wijzigingskosten.

Artikel 8 – Wijziging op verzoek van de Reiziger

8.1       Wijziging

De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. Bij een wijziging stelt de Organisator de Reiziger op de hoogte van de eventuele nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en eventuele wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de eventueel verschuldigde wijzigingskosten.

8.2       Wijziging vertrekdatum

Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande Overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe Overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 is op de geannuleerde Overeenkomst van toepassing.

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger

9.1       Annulering

De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2        Annuleringskosten

Bij annulering is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a)    tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; 
b)    vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
c)    vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; 
d)    vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen is de Reiziger bij annulering tevens de annuleringskosten van de vlucht verschuldigd.

9.3       Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één Boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, brengt de Organisator per Reiziger die afvalt de in lid 2 van dit artikel genoemde standaard annuleringskosten in rekening.

Artikel 10 – Wijziging door de Organisator

10.1      Wijzigingen

De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

10.2      Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 11 – Annulering door de Organisator

11.1      Annulering i.v.m. minimale aantallen

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal van 8 Reizigers en de Reiziger minimaal 20 dagen voor aanvang van de Reis op de hoogte wordt gebracht.

11.2      Annulering i.v.m. overmacht

De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de Overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

11.3      Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding

In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, et cetera.

11.4      Annulering door toedoen van de Reiziger

Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 verschuldigd.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

12.1      Goede uitvoering van de Reis

De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mag hebben.

12.2      Wijzigingen in reisschema en reistijden

De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

12.3      Wijzigingen in fietsroutes

De Organisator heeft recht om tijdens de Reis de fietsroutes, inclusief start- en finishplaatsen, te wijzigen als de situatie daarom vraagt. Redenen om een fietsroute te wijzigingen zijn bijvoorbeeld: cols die nog niet sneeuwvrij zijn gemaakt, extreme weersomstandigheden en afgesloten wegen door wegwerkzaamheden.

12.4      Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 16  direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.

12.5      Oplossing door de Organisator

De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

12.6      Compensatie

Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 13 – Hulp en bijstand

13.1      Informatie

De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

13.2      Verplichte bijstand

De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

13.3      Kosten

De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14 – Risico’s, toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

14.1      Risico’s fietstochten

De fietsroutes in deze fietsreis lopen over de openbare weg. Fietsen over de openbare weg in het algemeen, en fietsen in de bergen in het bijzonder, is niet zonder risico’s. Door deel te nemen aan de Reis aanvaardt de Reiziger de risico’s die horen bij fietsen over de openbare weg en fietsen in de bergen.

14.2      Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:

 1. de Reiziger;
 2. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
 3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

14.2      Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

14.3      Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

14.4      Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals een zorgverzekering, reisverzekering, evenementenverzekering of annuleringsverzekering.

14.5      Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de Reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

14.6      Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.

14.7      Geen dubbele compensatie

De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 15 – Verplichtingen Reiziger

15.1      Fysieke geschiktheid deelname fietstochten

De fietstochten die horen bij de Reis zijn bedoeld voor geoefende fietsers met tenminste enige klim- en daalervaring. Door de Overeenkomst aan te gaan verklaart de Reiziger (fysiek) in staat te zijn aan deze fietstochten deel te nemen. De Reiziger neemt bij twijfel over zijn/haar/diens fysieke gesteldheid, in relatie tot de fietstochten, contact op met zijn/haar/diens huisarts en/of laat zich sportmedisch keuren.

15.2      Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

15.3      Gedrag tijdens fietstochten

I. De Reiziger is verplicht tijdens de Reis de fietsroutes van Organisator te volgen. Afwijken van de routes is op eigen risico.

II. Tijdens de fietstochten is Reiziger verplicht zich aan de verkeersregels te houden en is Reiziger verantwoordelijk voor zijn/haar/diens gedrag als deelnemer aan het        verkeer. Reiziger gedraagt zich gepast en brengt zijn/haar/diens veiligheid en die van anderen niet in gevaar.

III. Reiziger is verplicht tijdens de fietstochten een fietshelm te dragen, fietslampjes op zijn/haar/diens fiets te hebben en die, indien nodig, te gebruiken (bijvoorbeeld in onverlichte tunnels).

IV. Reiziger draagt tijdens de fietstochten een (kopie van een) geldig identiteits- en zorgverzekeringsbewijs bij zich, zodat hier in geval van een ongeval niet naar gezocht hoeft te worden.

15.4      Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.

15.5      Waarschuwing

Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

15.6      Aansprakelijkheid Reiziger en vrijwaring

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

15.7      Formele gezondheidseisen

De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

15.8      Maatregelen door Reisdienstverleners

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

15.9      Materieel

I. De Reiziger maakt tijdens de fietstochten gebruik van eigen materieel (zoals fiets, kleding en fietshelm) en zorgt ervoor dat zijn/haar/diens materieel bij aanvang van de fietsreis in goede staat verkeert en geschikt is om de fietstochten te volbrengen. De Reiziger houdt bij het selecteren van materieel rekening met alle weertypes en laat zich adviseren door een fietsenmaker bij twijfel over de staat en/of geschiktheid van het materieel.

II. De Reiziger is tijdens de fietstochten verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn/haar/diens materieel.

III. Organisator stelt tijdens de Reis een aantal veel gebruikte reserveonderdelen (tegen kostprijs) en fietsgereedschap beschikbaar en gaat de inspanningsverplichting aan om de Reiziger te helpen met het uitvoeren van relatief eenvoudige reparaties. Reiziger blijft eindverantwoordelijk voor het resultaat van de reparatie.

IV. Indien de reparatie niet succesvol kan worden uitgevoerd brengt Organisator de Reiziger op een binnen de planning passend moment kosteloos naar een fietsenmaker om zijn/haar/diens materieel, op kosten van de Reiziger, te laten repareren.

V. De Reiziger dient netjes met verstrekt materieel (zoals stoeltjes, bekers, thermoskan, fietspomp en gereedschap) om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

KLACHTEN

Artikel 16 – Klachtenregeling

16.1      Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op Werkdagen tijdens Werkuren en per e-mail. Kijk op de website voor het telefoonnummer en e-mailadres: https://www.grandcolscyclingtours.com/contact/.

16.2      Communicatiekosten

De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

16.3      Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.

16.4      Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17 – Overige bepalingen

17.1      Rechten van derden

Medewerkers van Organisator, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

17.2      Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

17.3      Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Bij eventuele geschillen is Rechtbank Midden-Nederland bij uitsluiting van anderen bevoegd. Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):

 • de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;
 • de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.